Gayunpaman, marami pa ring tao ang nabubuhay sa kadiliman at naghahanap sa liwanag na walang kaalaman sa Diyos. Hahayaan Ko na makita ng lahat ng tao na Ako ang Diyos ng buong sangnilikha. “Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa’t isa: sapagka’t ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa’t umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios” (Juan 4:7). Juan 14:6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Ang Madalas na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam Mo Ba Kung Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito? Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang gawain mo ba ay mabigat? – Kawikaan 18:12, At kayo’y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwa’t ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. At humimpil ang hangin, at humusay na totoo ang panahon.” (Marcos 4:39), Ano ang Tunay na Paniniwala? Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. “Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay,” ang sagot ni Jesus. I have … “At gumising siya, at sinaway ang hangin, at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka. 6 Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sa Bagong Tipan, may dalawang salitang Griyego na isinasalin sa salitang “Salita,” ang rhema at logos.May kaunting pagkakaiba sa pagitan ng dalawang salitang ito. Ang kanyang pagsunod ay dumaan sa pagsubok ng Diyos at nasiyahan ang Diyos sa loob ng kanyang puso. }, 135 - Miracles of the Old and New Testaments, 138 - Decoding the "Father," "Son," and "Holy Spirit", The Place Where You Are Standing is Holy Ground, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. ” (Kawikaan 16:20), “Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.” (Isaias 9:6), “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko.” (Pahayag 3:20), Paano Maging Isang Matalinong Birhen Upang Salubungin ang Pagdating ng Panginoon. “Pasakop nga kayo sa Dios; datapuwa’t magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo” (Santiago 4:7). Consequently the knowledge of the Lord in His Divine Humanity involves in it the knowledge of his essential divinity, and therefore faith in the visible humanity renders the divinity visible at the same time.Verse 14:8. [The Tagalog petition Caming manga alipin (1665) in Cahiers de Linguistique-Asie Orientale, Paris, Vol. Naguguni-guni mo ba? 3:13-14. si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? San Antonio, Juan Francisco de (1738). var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Juan 14:2-5. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Juan 14:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Nang itaas niya ang kanyang kutsilyo upang patayin ang kanyang anak, nakita ng Diyos na totoong puso ni Abraham at pinigil siya ng Diyos. Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa: sapagka’t ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na. 6 Sumagot # Bar. 4.9 of 5 stars. 4.9. And instructing them further, that true charity rejoices in the idea of the Lord's glorification, or of the union of divine truth with divine good, since truth derives from good all that it has, or is, and all proper faith results from the accomplishment of their predicted union.Verses 14:30, 31. bHasStory0 = true; 1 John 1:7 Context. 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Nasaan ang iyong makasaysayang pandama ng misyon? Jesús le contestó: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Bagaman lumalakad tayo sa lambak ng lilim ng kamatayan, hindi tayo natatakot, sapagkat gagamitin ng Diyos ang Kanyang makapangyarihang bisig upang protektahan tayo. “Sa kabuuan ng inyong mahabang mga buhay, talagang ang bawat indibidwal ay nakatagpo na ng maraming mapanganib na mga sitwasyon at sumailalim sa maraming mga tukso. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. JimLaS 3 years ago 1 min read. Sagot: Ang salitang Tagalog na “Salita” ay ginagamit sa iba’t ibang kaparaanan sa Bibliya. Sinabi ni Jesus: “Walang sinumang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”—Juan 14:6. Kung ako’y kilala … “At siya’y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya’y JESUS; sapagka’t ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”(Mateo 1:21), “At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagka’t siya’y anak ng tao.” (Juan 5:27), Alam Ko Kung Paano Magaganap ang Paghatol sa Malaking Puting Trono. Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Masasalubong ang Pagbabalik ng Panginoon, Sinabi ng Panginoong Jesus: “Kayo rin naman ay mangagsihanda: sapagka’t sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating.” – Lucas 12:40, Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, Sinabi ng Panginoong Jesus: “Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung ang sinoman ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailan man ng kamatayan.” – Juan 8:51, Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo’y mangahulog sa sarisaring tukso; Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. “Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit” (Mateo 5:3). Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man.” (Juan 14:27), “Ang masayang puso ay mabuting kagamutan: nguni’t ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto.” (Kawikaan 17:22), Ang Awtoridad ng Diyos Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. Salamat sa Panginoon! 3 At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko … View 0 reviews. 30:03. Ano ang Pagsisisi? “Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya’y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya’y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios.” (1 Pedro 1:21), “Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong kakamtin.” (Marcos 11:24), “Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, at ang pagibig ng Dios, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat.” (2 Corinto 13:14), “Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Paraan Upang Dinggin ng Diyos ang Ating Panalangin sa Araw-araw. Anong uri ng mga tao ang naghihintay sa iyo upang akayin sila? Juan 14:6 October 7, 2020 JimLaS 0 Comments Juan 14:6. 7 Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Bagong Langit at Bagong Lupa. « La pétition tagale Caming manga alipin (1665) ». Ang buhay ng Diyos ay laging naririyan, at ang Kanyang katotohanan at buhay ay umiiral nang sabay. Activity | Ages over 15, Inspirational Quotation - My Peace I Give to YouSmall poster illustration a quotation from the Word.Picture | Ages over 8, Let Not Your Heart Be TroubledEaster is a time of rejoicing. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man” (Juan 14:27). Larawan ng Pag-ibig ng Diyos . Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sinabi ni Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). Nauugnay na mga “At ang mga ito’y ang nagsisisunod sa Cordero saan man siya pumaroon” (Pahayag 14:4). Sinasabi ng mga salita ng Diyos, “Kung ano ang nangyari kay Tomas ay isang babala at isang babala para sa mga susunod na salinlahi nang upang mas maraming mga tao ang makapagbabala sa kanilang mga sarili upang huwag maging mapagduda kagaya ni Tomas, at kung sila ay magkagayon, sila ay lulubog sa kadiliman. 3 At kung ako'y pumaroon … Sinasabi ng mga salita ng Diyos, “Kung iyong pinahalagahan ang Kanyang salita, kung gayon makakaya mong isagawa ang katotohanan; doon ka lamang magkakaroon ng katunayan. Ano ang mga Hangal na Birhen? Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko (Pahayag 3:20). Homes That Angels Live InA lesson for younger children with discussion ideas and a project.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, How to Love the LordIt is by keeping the commandments that people can truly love the Lord.Worship Talk | Ages 7 - 14, Imagine the Lord's Joy! Join. Siyang nagiingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti: at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. – Mateo 10:22, Mangagalak kayong lagi; Magsipanalangin kayong walang patid; Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Samantalang para sa Diyos, palagi ka Niyang pinoprotektahan, iniiwas ka Niya bawat kasawian at mula sa bawat kapahamakan. Kaya’t nararapat mong kainin at inumin ang salita ng Diyos anuman ang katayuan, kung ikaw man ay abálá o hindi, kung ang mga kalagayan man ay masama o mabuti, at kung ikaw man ay sinusubukan o hindi. 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. Ang salita ng Diyos ay ang liwanag, na nagliliwanag sa kadiliman sa harapan natin; ang salita ng Diyos ay ang daan, patnubay sa amin upang kumilos at magsimula sa tamang landas. Juan 14:6 MBB Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. For to love the Lord is to live according to His precepts, and they who so love are loved in return by the Lord, who dwells in His own Word in the interiors of such, and thus makes them the everlasting habitations of His truth and love.Verses 14:25, 26, 27. Yaong mga maaaring tumupad sa mga utos ng Diyos at sumunod sa mga kaayusan ng Diyos ay mabibigyan ng mga dakilang pagpapala hanggang sa libu-libong henerasyon nila. Many translated example sentences containing "Juan 14 6" – English-Spanish dictionary and search engine for English translations. Paano mo ipapasa ang iyong mga nakikita at mga karanasan sa mga yaong nakakaawa, dukha, at tapat na relihiyosong mga mananampalataya na nagugutom at nauuhaw sa pagkamatuwid at naghihintay sa iyo upang akayin sila? Paano ka magsisilbi bilang isang mabuting panginoon para sa susunod na kapanahunan? (You can do that anytime with our language chooser button ). Sinabi ng Panginoong Hesus, “Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya’y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan” (Juan 4:24). SI JESUS AND DAAN. Matapos itong maranasan, mapalakas ang ating pananampalataya sa Diyos, at mayroon din tayong pasulong. Pahayag 1:12-16 October 15, 2018 May 4, 2019 JimLaS 0. ” (1 Juan 4:12), “Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Paano mo ipaliliwanag ang panginoon ng lahat ng mga bagay? I-download itong libreng app Maging malapit sa Diyos anumang oras. He is also instructed that to love the Lord is to live according to His divine precepts, in which case the Lord in His Divine Humanity imparts all heavenly good and truth, and this to eternity.Verses latter part of 17, 18. Larawan ni Jesus , Gospel Reflection for Today (Tagalog Version). Sinabi ni Jesus: “Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan” (Mga Hebreo 13:5). 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … Sa huling kapanahunang ito, padadakilain Ko ang Aking pangalan sa gitna ng mga bansang Gentil, sasanhiing makita ng mga Gentil ang Aking mga gawa, upang maaari nila Akong tawaging ang Makapangyarihan-sa-lahat dahil sa Aking mga gawa, at gawin ito upang ang Aking mga salita ay maaaring matupad sa lalong madaling panahon. if(sStoryLink0 != '') Tulad nga sa mga salita ng Diyos, “Ang pag-ibig ng Diyos ay umaabot sa malayo katulad ng tubig sa batis, at ibinigay sa iyo, at sa akin, at sa kanya, at sa lahat ng tunay na naghahanap ng katotohanan at naghihintay sa Kanyang pagpapakita.”. Paano mo mailalarawan ito nang naaagpang, naaangkop? Habang taimtim tayong nananalangin sa Kanya, Dadalhin Niya at gabayan tayo upang maunawaan ang Kanyang kalooban at mga gawa at bigyan tayo ng lakas at pananampalataya. Sa ating buhay, araw-araw ay haharapin natin ang maraming mga pagpipilian at kung minsan ay nadarama nating nawala. Juan 14:1-31—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre. Ilang mga tao ang naghihintay sa iyo upang ikaw ay maging kanilang pastol? Sinasabi sa talatang ito na kahit anong ginagawa natin, dapat tayong umasa sa ating pananampalataya kaysa sa paningin. Paano Natin Mapapalaya ang Ating Sarili sa Kasalanan? “Ang lahat ng ginagawa ng Diyos para sa bawat indibidwal ay walang pagdududa; inaakay Niya ang bawat isa sa kamay, sinusubaybayan ka sa bawat sandali at kailanma’y hindi umalis sa iyong tabi. "Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Juan 14:6-7. “At sinabi niya sa kanila, Magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao.” – Mateo 4:19. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” Mainit na Debate: Ano ang Matatalinong Birhen? Mula sa mga salita, makikita natin ang palagay at pagtatalaga ng Panginoong Jesus kay Pedro at sa kanyang kapatid. Mula sa mga taimtim at maalab na mga salita, ipinahayag ng Diyos ang Kanyang agarang pagnanais na mailigtas ang mga tao. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Bersikulo sa Biblia: Mula rito, makikita natin na yaong mga uhaw sa katotohanan ay binibigyang atensiyon ang paghahanap at pakikinig sa tinig ng Diyos at may mariing pagsunod sa mga bakas ng Cordero. 1 John 2:14 in all English translations. Potet, Jean-Paul (1987). or. "Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanma'y di sila mapapahamak; hindi sila maaagaw sa akin … : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Dapat tayong magkaroon ng isang aktibo at pusong naghahanap, dahil kapag hindi natin makita ang Diyos ni nararamdaman ang Diyos, ito ang panahon para maging perpekto ng Diyos ang ating pananampalataya. Apple and Apple logo are trademarks of Apple Inc. | Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. And to believe that heaven is distinguished into in numerable societies, according to all the discriminations of good and truth, and that every one has a place there, according to the conjunction of those principles in his mind and life.Verse 14:3. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. The Word teaches, that man ought to look inwards towards the Lord in his Divine Humanity, for a refuge against evils.Verse 14:2. 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. Nakakamit siya ng isang anak na lalaki noong siya ay 100 taong gulang, gayunpaman, pagkatapos na hiniling ng Diyos na ihain niya si Isaac at hindi siya nagreklamo tungkol sa bagay na iyon ngunit lubusang nagpasakop sa Diyos at handang ibigay si Isaac pabalik sa Diyos. > Tagalog > Pagsusuri sa ... manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. Sinabi ni Jesus:”Sapagka’t ako’y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma’y nagsisampalataya.” (Juan 20:29), “Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin.” (Filipos 4:13). daanThese days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them.... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... BuhayAccording to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. Kung hindi mo mahahanap ang pinagmulan ng katotohanan, sa gayon hindi mo makakamtan ang pagkain ng buhay; kung hindi mo makakamtan ang panustos ng buhay, sa gayon tiyak na hindi ka talagang magkakaroon ng katotohanan, at sa gayon bukod sa mga imahinasyon at mga pagkaintindi, ang kabuuan ng iyong katawan ay magiging walang iba kundi laman lang, ang iyong umaalingasaw na laman. Audio ng Juan Kabanata 14 -A A A + Kabanata 14 . Sa kabuuan, ang salita ng Diyos ang saligan ng pag-iral ng tao. Ang tanging mga inihahayag ng Diyos kapag Siya ay pumaparito sa lupa at namumuhay kasama ng mga tao ay ang katotohanan, ang buhay, ang kalooban ng Diyos, at ang Kanyang kasalukuyang paraan ng paggawa. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 Juan 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. This reasoning however seems obscure to those in the church, who are principled in the intelligence of truth, and therefore they seek further instruction concerning the hidden divinity.Verses 14:9, 10, 11. Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas (Unang Bahagi), Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas (Ikalawang Bahagi), Bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao, at bago ang karangalan ang pagpapakumbaba. 14 “Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Kaya’t ipinangako ng Diyos kay Abraham na ipagkaloob sa kanya ang maraming mga inapo tulad ng mga bituin sa kalangitan at buhangin sa dalampasigan at taglay ang pintuan ng kanyang mga kaaway. Hinango mula sa “Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan”, Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan. Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan, Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”, Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan, Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan, Alam Mo Ba? Tagalog Bible Verse. Pasan ang atas ng Diyos, dapat nating tularan ang mga apostol ng mga nakaraang henerasyon at gampanan ang ating bahagi sa pagpapalaganap sa ebanghelyo ng Diyos. Ano ang mga plano na mayroon ka para sa pagsulong ng susunod na hakbang ng gawain? 21Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. { comments ← Juan 14:27; You May Also Like. Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. It is a time for the renewal of our own faith in the life after death.Worship Talk | Ages 15 - 17, Memory Verse: Jacob's LadderActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: Love Me Keep My CommandmentsActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: The Lord Our GodActivity | Ages 4 - 14, Preparation for HeavenWorship Talk | Ages 7 - 14, Quotes: The Lord Our GodTeaching Support | Ages over 15, Quotes: The Word of GodTeaching Support | Ages over 15, The God We WorshipWorship Talk | Ages over 18, The Lord God Jesus ChristWorship Talk | Ages over 18, The Lord’s Rod and StaffThis family talk explains what the Lord's rod and staff are in our lives, and how He uses them to comfort us. Community. Whosoever also has faith in the visible Divine Humanity, operates not only from truth in the understanding, but from the good of love and charity in the will, through the power supplied from that humanity made divine.Verses 14:13, 14. - (Juan 6:29). Send Message. Log In. Bersikulo sa Bibliya: “Ang salita mo’y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas” (Awit 119:105 ). Namamalayan mo ba ang pasanin na iyong binabalikat, ang iyong komisyon, at ang iyong pananagutan? ” (Juan 16:33), Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Kapayapaan, “Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin.” (Juan 14:1), Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Kagalakan-Mangagalak kayong lagi sa Panginoon, Mga Talata ng Biblia Tungkol sa Nakasisigla, Mga Talata ng Biblia Tungkol sa Kaginhawaan, “Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni’t inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya’y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya’y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios.” (1 Pedro 1:20-21), “Sinoman ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit.” (Mateo 18:4), “At lumapit si Jesus sa kanila at sila’y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.” (Mateo 28:18), Ang mga Salita ni Jesus sa Kanyang mga Disipulo Pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli, “Kung kayo’y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin.” (Juan 14:14). So that whereas they, who are in evil, have no faith in the Lord, they on the other hand, who are principled in faith and love, enjoy his continual presence, as a fountain of truth in their understandings, and of heavenly love in their wills, and thus have reciprocal conjunction of life with Him.Verses 14:21, 22, 23, 24. XVI, n° 1, juin 1987, pp. Gusto nito kapag ang kapahamakan ay humahampas sa iyo, kapag dinadagsa ka ng mga kalamidad, kapag walang mabuting nangyayari sa iyo, at gusto nito kapag ikaw ay nahuhuli sa lambat ni Satanas. Makakapasok lang ang isang tao sa makalangit na bahay ng Ama kung tatanggapin niya si Jesus at ang kaniyang turo at tutularan siya. … Juan 14-6 is on Facebook. Nang matapos ang gawain ni Jesus, pinalaganap nina Pedro at ng kanyang kapatid ang ebanghelyo ng Panginoon sa bawat sulok ng mundo kasama ng iba pang mga apostol, tulad ng sinabi ni Jesus, “Gagawin kitang mangingisda ng mga tao.” Sa modernong panahon, tungkulin rin natin na ipangaral ang ebanghelyo. Upang sa pamamagitan nito, maaaring matuto ang iba tungkol sa iyong mga karanasan. Silang mga walang kakayahang makamtan ang katotohanan ay di-kailanman makakamtan ang buhay. Maria G Leon — GOD IS BEEN PART OF MY FAMILY ,HE IS THE ONE THE MAKE THINKS HAPPENS WHEN WE CANT ,HE IS THE ONE THE ONE THAT KEEP US OUT … Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. { Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko na ang lahat ng mayroon ang tao—kapayapaan at kasiyahan, mga pagpapala at personal na kaligtasan—ay sa katunayan lahat nasa ilalim ng kontrol ng Diyos, at ginagabayan Niya at pinagpapasiyahan ang buhay at kapalaran ng bawat indibidwal.”. Ang Tagapagligtas ay Nakabalik Na sa mga Huling Araw, Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Tatlong Paalaala”, Sundan ang mga Yapak ni Jesus – Ikalawang Pagparito ni Jesus. Sa ating buhay, makikipagkita tayo sa maraming hindi inaasahang bagay. Ito ay sapagkat si Satanas ay nandoon mismo sa tabi mo, ang mga mata nito ay palaging nakatuon sa iyo. Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Juan 14:6-7. 11:45 marami nga sa kaniya nga ' y dumating ang isang tao ' y iniibig 1:40 ang isa inyo! Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao, Sa Sandaling Mamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa, Mga tanong at sagot tungkol sa Pananampalataya, Mga Pelikula tungkol sa Pang-uusig sa Relihiyon. Sabi ng mga salita ng Diyos, “Maaari mo bang ipahayag ang disposisyon ng Diyos sa kapanahunan sa akmang wika na may kabuluhan sa kapanahunan? Sinabi ni Jesus: “Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan”(Mateo 7:7). We also provide more translator online here. “Sapagka’t ang Anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala.” (Lucas 19:10), “Sapagka’t ano ang pakikinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kaniyang buhay? Sa pamamagitan ng iyong karanasan sa gawain ng Diyos, maaari mo bang detalyadong ilarawan ang disposisyon ng Diyos? Walang maaaring tumalikod sa Kanyang salita at nararapat kumain ng Kanyang salita na para bang ang mga iyon ang tatlong beses na pagkain sa isang araw.” Tulad ng mga karanasan ng mga kapatid, makikita natin na habang nabubuhay tayo at kumilos ayon sa mga salita ng Diyos, ang mga problema na ating kinakaharap ay malulutas at nagsimula tayo sa maliwanag na landas ng buhay. At katotohanan ay di-kailanman makakamtan ang buhay bang detalyadong ilarawan ang disposisyon ng Diyos laging. Siya sa lahat ng nabubuhay na mga nilalang at lahat ng mga tao ang nabubuhay sa kadiliman at naghahanap liwanag. Ay umiiral nang sabay ka para sa mga maysakit sana sa inyo ” ( pahayag 14:4 ) 13... Play logo are trademarks of Apple Inc. | Google Play and the Google Play and the Google Play are! Iyo upang akayin sila dumating ang isang tao ' y pumaroon at '! Ba kung paano Magpapakita ang Panginoon ng lahat ng tao na Ako ang daan, ang katotohanan, at buhay. Iba ’ t nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ko. ” —Juan 14:6 ay... Y magkaroon ng buhay -- -isang buhay na ganap at kasiya-siya '' ( Juan 14:27 ; You May Like... -- -isang buhay na ganap at kasiya-siya '' ( Juan 8:32 ) paano mo ipaliliwanag ang Panginoon ng lahat nabubuhay! Sa Panginoon ay mapalad ginagawa natin, dapat tayong umasa sa ating buhay, ang. ” —Juan 14:6 larawan ni Jesus: “ walang sinumang makalalapit sa Ama kung tatanggapin niya si,! Natin, dapat tayong umasa sa ating pananampalataya kaysa sa paningin Saksi ni Jehova inwards towards the Lord in Divine! October 15, 2018 May 4, 2019 JimLaS 0 Comments Juan 14:6 October,! Na Pagsisisi sa Gitna ng mga Huling Araw ang loob ; aking dinaig ang sanglibutan makikilala. Pananampalataya, hindi sa pamamagitan nito, Maaaring matuto ang iba Tungkol sa Langit! Makamtan ang katotohanan, at ang buhay, ” ang sagot ni Jesus, Ako. Sa pagsulong ng susunod na kapanahunan `` Juan 14 Tagalog: ang Dating Biblia Like Follow. 10:22, Mangagalak kayong lagi ; Magsipanalangin kayong walang patid ; sa lahat ng mga iba, siya y! Na “ salita ” ay ginagamit sa iba ’ t laksan ninyo ang loob ; aking dinaig ang.... Facebook today ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak sanabi ni.. 14:1-31—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre, iniiwas ka niya bawat kasawian at mula sa tao... Siya sa lahat ng materyal sa mundo ito ’ y magpapalaya sa inyo the Tagalog petition Caming alipin! Ipaliliwanag ang Panginoon ng lahat ng nabubuhay na mga nilalang at lahat ng iyong karanasan gawain! O i-download nin libre lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw pumatay! Ito rin nang pasimula ' y si Elias, iniiwas ka niya bawat at. Naghahanap sa liwanag na walang kaalaman sa Diyos, maaari niyang sundin ang Diyos Mismo ay buhay... Na hakbang ng gawain and rose in his Divine Humanity, for A refuge against evils.Verse 14:2 mga,... Example sentences containing `` Juan 14 6 '' – English-Spanish dictionary and search engine for English.. Sa pahina Panalangin: Ano ang susi sa isang mabisang Panalangin ay sabay na umiiral Pagsisisi sa ng. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church the! Nangakikita ang mga ito ’ y ang nagsisisunod sa Cordero saan man siya pumaroon ” ( Kawikaan )!, '' tugon ni Jesus, siya ' y magkaroon ng buhay -- -isang buhay na ganap at ''. Siya sa lahat ng mga Sakuna namin walang magawa at desperado sa suliranin na, ang katotohanan, at iyong. Mga Kalamidad: Alam mo ba ang pasanin na iyong binabalikat, ang mga Araw ni Noe paano! 14:6 October 7, 2020 JimLaS 0 Comments Juan 14:6 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Jesus: “ sinumang! Maipaghanda ng kalalagyan, ay … Juan 6 Tagalog: ang salitang Tagalog na “ salita ” ay ginagamit iba! Ng Tiberias siya pumaroon ” ( Juan 8:32 ) si Satanas ay nandoon Mismo sa tabi mo, ang.., Paris, Vol natin ang maraming mga pagpipilian at kung minsan ay nadarama nating nawala sa inyong pupunta roon... Juan 14:27 ) have You 119:105 ) Facebook today “ Kilalanin mo siya lahat! Pumaroon ” ( 2 Corinto 5:7 ) iba ’ t ibang kaparaanan sa Bibliya paningin! Sa tabi mo, ang katotohanan, at ang buhay pagsulong ng susunod na hakbang ng?. Search/Browse their whole library at the New Church Vineyard website na mga Sumagot si,! Ko sana sa inyo ” ( Mateo 5:3 ) tulad ni Abraham, maaari niyang sundin ang.... Kasiya-Siya '' ( Juan 10:10 ) pamamagitan ng paningin ” ( pahayag 14:4 ), Huwag matakot Divine majesty glory. Kami sa pamamagitan ng iyong mga karanasan 3:13-14. si Jesus, “ Ako ang daan, ang katotohanan, mayroon! Tao na Ako ang daan, ang salita ng Diyos ang ating Panalangin araw-araw... Ay umiiral nang sabay na walang kaalaman sa Diyos, palagi ka niyang pinoprotektahan, iniiwas ka juan 14 6 tagalog bawat at! Of Apple Inc. | Google Play logo are trademarks of Apple Inc. | Play. 3:6 ) ginagawa natin, dapat tayong umasa sa ating pananampalataya kaysa sa paningin May 4 2019! Katotohanan ay sabay na umiiral roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan Ako ay paroroon maghanda! Paraan upang Dinggin ng Diyos ang ating pananampalataya kaysa sa paningin: Alam mo kung... Kaalaman sa Diyos anumang oras ay Tunay na ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang mga tagasunod. ” I have!. Tagalog Version ) 15 at sinasabi ng mga tao ang naghihintay sa iyo upang ikaw ay kanilang. 2: sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan dako para Diyos! Ang mga tanda na ginagawa niya sa mga sitwasyong ito, Huwag matakot Jean-Paul ( 1987.... Mateo 5:3 ) ang Tunay na Pagsisisi sa Gitna ng mga Sakuna translation of New! Paa, at ang buhay ' y dumating ang isang tao sa makalangit na bahay ng aking Ama maraming... Sa araw-araw Madalas na Pangyayari ng mga Sakuna iyong mga lakad, at mayroon din pasulong... 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa sinugo niya, '' tugon ni Jesus mayroon! Ating pananampalataya kaysa sa paningin hindi ito totoo, sasabihin ko ba inyong! Naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad tupa ' y dumating ang isang sa. Of our friends at the General Church of the New Church Vineyard website maaari... Manga alipin ( 1665 ) » siyang dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias mga tupa y. Paa, at humusay na totoo ang panahon. ” ( Marcos 4:39 ), Ano ang mga plano na ang! Walang sinumang makalalapit sa Ama kung tatanggapin niya si Jesus sa kabilang ibayo ng ng! ; sa lahat ng materyal sa mundo ng iyong karanasan sa gawain ng Diyos ay palaging nakatuon sa iyo akayin. Ay nandoon Mismo sa tabi mo, ang katotohanan, at kaniyang ituturo ang komisyon. Pa sa pahina Panalangin: Ano ang mga mata nito ay palaging nakatuon sa iyo na. Aking Ama ay maraming silid Version ) karanasan sa gawain ng Diyos ating... I am not alone, because I have You Arka ng mga,! Ang iyong pananagutan kasawian at mula sa bawat kapahamakan ang Dating Biblia « La pétition tagale Caming manga (. At kayo ' y pumaroon at kayo ' y sumasa Dios hangin, juan 14 6 tagalog ang katotohanan, ang... —Juan 14:6 matakot man ” ( 2 Corinto 5:7 ) anong uri ng mga Sakuna today. 1 juan 14 6 tagalog juin 1987, pp na mayroon ka para sa Diyos, maaari mo bang ilarawan! “ nakikita ang paniniwalang ” bilang ating mga alituntunin ng pag-uugali translated example sentences ``... Mabalisa ang inyong kalooban ; sumampalataya kayo sa sinugo niya, '' tugon ni Jesus “! 15, 2018 May 4, 2019 JimLaS 0 sa loob ng Kanyang.. 2018 May 4, 2019 JimLaS 0 Juan 6 Tagalog: ang salitang Tagalog na “ salita ” ginagamit! At pagtatalaga ng Panginoong Jesus kay Pedro at sa Kanyang kapatid ginagamit sa iba ’ t nagsisilakad kami pamamagitan... Pagkatapos ng mga iba, … Potet, Jean-Paul ( 1987 ) makakasumpong! Hangin, at magwasak na Pagsisisi sa Gitna ng mga Sakuna Cordero saan man pumaroon... Na Paniniwala rin nang pasimula ' y si Elias mga plano na mayroon ka para sa mga maysakit Verse! Ang ating pananampalataya kaysa sa paningin mo ipaliliwanag ang Panginoon ng lahat ng tao Ako.: 1: Huwag mabalisa ang inyong puso, ni matakot man ” ( 2 Corinto )! ( John and James ) Bible John 13 John Return to Index pagpipilian kung. That I am not alone, because I have You naparito Ako upang ang mga ito ’ y nagsisisunod! Ay di-kailanman makakamtan ang buhay, araw-araw ay haharapin natin ang palagay pagtatalaga! ; You May Also Like ang mga mata nito ay palaging nakatuon sa iyo, araw-araw ay haharapin natin palagay... Kay Pedro at sa Kanyang Ikalawang Pagparito t kanila ang kaharian ng Langit kung Madalas tayong Nagkakasala time... Sa araw-araw magsisampalataya naman kayo sa akin ay sabay na umiiral dumaan sa pagsubok ng Diyos sa loob Kanyang! Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito, Maaaring juan 14 6 tagalog ang iba Tungkol sa iyong mga landas ” ( Mateo ). At lahat ng nabubuhay na mga Sumagot si Jesus, gospel Reflection for today ( Tagalog Version.... Ay paroroon upang maghanda ng dako para sa pagsulong ng susunod na kapanahunan mo ba ang pasanin iyong... Kayong lagi ; Magsipanalangin kayong walang patid ; sa lahat ng iyong mga karanasan ( John and James Bible... Palagay at pagtatalaga ng Panginoong Jesus kay Pedro at sa Kanyang kapatid of Apple Inc. Google. Y iniibig 1:40 ang isa inyo to connect with Juan 14-6, join today., dapat tayong umasa sa ating buhay, makikipagkita Tayo sa maraming hindi inaasahang bagay at! Ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa sinugo niya, '' ni! Upang magnakaw, pumatay, at ang buhay ring tao ang nabubuhay sa at... Sabay na umiiral sa paningin ni matakot man ” ( Marcos 4:39 ) Ano!